زعفران شکسته چیست؟

زعفران انواع مختلفی دارد که شکسته می تواند نوعی از تمام انواع زعفران باشد. یعنی سرگل شکسته ، نگین شکسته ...